پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


♦️طراحی سیستم ثبت سیگنال عصبی به روش ECoG در آزمایشگاه مدارها و سیستم های مجتمع در دانشکده مهندسی برق

http://www.cogc.ir/index.php?ctrl=news&actn=news_view&lang=1&id=63587@k_n_toosi

بازگشت