پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی با حضور اکثریت همکاران گرامی توسط دفتر طرح و برنامه دانشگاه در تاریخ 2 و 3 مرداد 97 برگزار گردید.

@k_n_toosi

بازگشت