پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


‍👇🏻👇🏻

https://attach.fahares.com/IIO1ovmjj+6Xytm1Lg39Vw==


‍ در تاریخ 16 تیر 1397 نشستی به منظور ایجاد شاخه انجمن آموزش مهندسی در دانشگاه با دعوت از همکاران هیات علمی توسط معاون محترم آموزشی دانشگاه و با حضور جناب آقای دکتر فرجی دانا رئیس محترم انجمن در دانشکده مهندسی برق برگزار شد و با حضور 39 نفر از همکاران درخواست تاسیس شاخه انجمن به حضور ایشان تسلیم گردید.
در همین جلسه طبق آیین نامه مربوط دکتر احمدیان، دکتر سلطان پور، دکتر اکبری ازیرانی و سرکار خانم دکتر مجری به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه دار انتخاب و به انجمن معرفی شدند.

@k_n_toosi

بازگشت