پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


افتخاری دیگر
براساس رتبه بندی ESI دکتر حسین صیادی عضو هیات علمی دانشکده مکانیک به عنوان یک درصد دانشمندان برتر سال 2017 برگزیده شد.

@k_n_toosi

بازگشت