پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


افتخاری دیگر
براساس پایگاه اطلاعاتی ISI دکتر حسین صیادی به عنوان یک درصد دانشمندان برتر سال 2017 برگزیده شد.

@k_n_toosi

بازگشت