پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


حکم ریاست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، توسط نمایندگان وزیر علوم در جلسه شورای دانشگاه تقدیم دکتر علی خاکی صدیق شد.

@k_n_toosi

بازگشت