پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر علی خاکی صدیق برای مدت 4 سال دیگر به عنوان رییس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ابقاء گردید.

@k_n_toosi

بازگشت