پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


جلسه ی آموزشی ایمنی در آزمایشگاه و اطفاء حریق دکتر خاکیزاده، با حضور کارشناس آتش نشانی در پردیس علوم برگزار گردید.

@k_n_toosi

بازگشت