پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


تقدیر از مرحوم آقای حسین ناکلی هفته گذشته در همایش بسیجیان دانشگاه انجام شده بود.

@k_n_toosi

بازگشت