پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


گزارش تلویزیونی از شرایط دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در ایام امتحانات
☀️امروز_ دوشنبه 96/3/29
🕔ساعت 14:15
🎥 شبکه آموزش

@k_n_toosi

بازگشت