پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


📢مسابقه مقاله نویسی
با هدف ارسال مقالات برگزیده به
IEEE R8 Student Paper Contest (SPC) 2018
مهلت ارسال مقالات : ۳۰ مهر
کسب اطلاعات بیشتر:
kntu.ieee.org.ir/html/spc.html

@IEEEKNTU

بازگشت