پست کانال روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


ضیافت افطار معاونت بین الملل برای دانشجویان غیرایرانی دانشگاه با حضور دکتر خاکی صدیق

@k_n_toosi

بازگشت